Mecha CMS

Mecha CMS blog and documentation.

@ta-tau-taufik